Zracjonalizowana klamra do przekladania sznura

Zracjonalizowana klamra do przekładania sznura . Klamra ta ma jedno ramię w postaci ostrego trzpienia, służącego do wbijania klamry w spoinę muru, drugi, tępo zakończony trzpień klamry służy do przywiązywania i ustawiania sznura. Jednorazowe wbicie w mur klamry pozwala na czterokrotne podwyższanie sznura. Dla zapobieżenia zwisaniu sznura między klamrami powinien on być oparty co 4+5 m o cegły wysunięte poza lico muru na 3+ ; -4 cm. Z góry należy sznur przycisnąć cegłą w taki sposób, aby był on naciągnięty na poziomie górnej wznoszonej warstwy muru w odległości 3+5 mm od lica muru. Continue reading „Zracjonalizowana klamra do przekladania sznura”

Liczba wpustów i ich rozstawienie

Liczba wpustów i ich rozstawienie jest uzależnione przede wszystkim od wielkości odpływów z ulic, co z kolei zależne jest od wielkości powierzchni szczelnych, Maksymalna przepustowość jednego wpustu ulicznego wynosi do 10 l/sek. Szczególnie z dużą uwagą należy rozmieszczać wpusty deszczowe na skrzyżowaniu ulic oraz w ulicach o dużych spadach podłużnych. Na ogół wpusty pośrednie zainstalowane w rynsztokach na dużych ciągłych spadach właściwie nie odbierają wód płynących nawet rynsztokiem, a przez to wszystkie wody z ulicy spływają w dół do wpustów wbudowanych na przejściach z dużego spadu na mały lub w zagłębieniach z różnokierunkowymi spadami. Przy podłączaniu wpustów ulicznych do kanałów deszczowych sieci rozdzielczej nie stosuje się ani syfonów, ani osadników. Przy podłączaniu wpustów do kanałów ogólno spławnych z reguły powinno się stosować zarówno syfony, jak i osadniki. Continue reading „Liczba wpustów i ich rozstawienie”

Wykop do wysokosci kilkunastu centymetrów powyzej nieuszczelnionego styku

W niektórych przypadkach można tego uniknąć i rozwiązać zadanie przez wykonanie jednej tylko sieci deszczowo-drenażowej. Kanały betonowe tej sieci ułożone są na podłożu z tłucznia zmieszanego z gruboziarnistym piaskiem i mają uszczelnione styki tylko w górnej części na 2/3 obwodu, dolna część styków pozostaje nieuszczelniona. Wykop do wysokości kilkunastu centymetrów powyżej nieuszczelnionego styku, jest zasypany gruboziarnistym piaskiem, reszta – ziemią miejscową. W ten sposób sieć, dostosowana w dolnej części przewodów do przyjęcia wód gruntowych, pracuje jako sieć drenażowa, a całość w okresie deszczów jako sieć deszczowa. Wymiary kanałów liczone są na przypływy wód deszczowych (wg zasad przyjętych dla sieci deszczowej) bez uwzględnienia wód gruntowych. Continue reading „Wykop do wysokosci kilkunastu centymetrów powyzej nieuszczelnionego styku”

Wlasnosci chemiczne, fizyczne i wytrzymalosciowe cementów produkowanych w Polsce

Własności chemiczne, fizyczne i wytrzymałościowe cementów produkowanych w Polsce oraz ich metody badań regulują odpowiednie normy. Czynniki wpływające na jakość cementu Jakość cementu portlandzkiego zależy od następujących czynników: właściwego składu chemicznego, prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego (przygotowanie mieszanki, właściwe wypalanie ze szczególnym uwzględnieniem dostatecznego okresu spiekania, szybkość chłodzenia) i wreszcie od właściwego zmielenia gotowego produktu. Najistotniejszymi składnikami cementu portlandzkiego są: alit, belit i brownmilleryt. Alit (omaczany w skrócie C3S) tworzy bezbarwne kryształy układu jednoskośnego lub rombowego. Spośród wszystkich minerałów wchodzących w skład klinkieru cementowego – alit odznacza się najsilniejszymi własnościami hydraulicznymi i wydziela znaczne ilości ciepła (120 kcal/g). Continue reading „Wlasnosci chemiczne, fizyczne i wytrzymalosciowe cementów produkowanych w Polsce”

Uklad fazowy wody

Układ fazowy wody. Z wykresu fazowego wody wynika ważne zjawisko fizyczne, że para wodna przy raptownym ochładzaniu do niskich temperatur może przejść bez skraplania w ciało stałe – lód. A zatem w odpowiednich warunkach wilgoć w fazie gazowej zawarta w porach i kapilarach materiału budowlanego może od razu zestalić się w lód. Ważną cechą wody jest napięcie powierzchniowe, które ma wartość stosunkowo niewysoką. Wynosi ono 72,8 dym/cm. Continue reading „Uklad fazowy wody”

Wlasnosc ta ma duze znaczenie dla mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej

Własność ta ma duże znaczenie dla mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej. Mianowicie woda w momencie krzepnięcia (zamarzania) ma wskutek małego tarcia pomiędzy lodem i ściankami kapilar zdolność do przemieszczania się w wyniku wzrostu swojej objętości w tak zwane pory i kapilary zapasowe materiału ceramicznego. Pory i kapilary zapasowe w czerepie wyrobu ceramicznego przy nasyceniu w pokojowej temperaturze nie są wypełnione wodą. WPŁYW WŁASNOŚCI SUROWCÓW I PRZEBIEGU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO NA MROZOODPORNOŚĆ WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ Na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej ma przede wszystkim wpływ skład mineralny surowca ilastego, jego uziarnienie i sposób prowadzenia procesu wypalania. Stwierdzono, że na ilość kapilar oraz ich kształt i wielkość w czerepie wyrobu ceramicznego mają wpływ minerały ilaste zawarte w surowcu. Continue reading „Wlasnosc ta ma duze znaczenie dla mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej”

Tworzy to razem strukture wybitnie otwarta, i struktura ta powoduje, ze lód jest substancja o nienormalnie malej gestosci

Tworzy to razem strukturę wybitnie otwartą, i struktura ta powoduje, że lód jest substancją o nienormalnie małej gęstości. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość prawie o ok. 10%. Podczas topnienia lodu struktura czworościenna ulega częściowemu zniszczeniu, a cząsteczki wody zbliżają się do siebie i gęstość w związku z tym wzrasta. Wiele jednak wiązań wodorowych pozostaje i skupiska cząsteczek o otwartej budowie czworościennej utrzymują się dalej w wodzie, w temperaturze krzepnięcia. Continue reading „Tworzy to razem strukture wybitnie otwarta, i struktura ta powoduje, ze lód jest substancja o nienormalnie malej gestosci”

Moze to wiazac sie równiez z konstrukcja wspólczesnych pieców ceglarskich

Może to wiązać się również z konstrukcją współczesnych pieców ceglarskich. Dawne piece kręgowe pracowały z 6-krotnym nadmiarem powietrza, co jest nie do przyjęcia we współczesnych piecach kręgowych czy tunelowych. Obecność rdzenia redukcyjnego w wyrobie powoduje obniżenie jego mrozoodporności w związku z jego budową strukturalną. oraz ogólnie obniża wytrzymałość mechaniczną. Dlatego można stwierdzić, że ze wzrostem szybkości wypalania wyrobów ceramiki budowlanej, w warunkach przemysłowych maleje ich mrozoodporność. Continue reading „Moze to wiazac sie równiez z konstrukcja wspólczesnych pieców ceglarskich”

Budownictwo i architektura : W toku: LandSource Tempe / Circle West Architects

Jest to pionowo zintegrowana dzielnica o wysokości 22 pięter składająca się z 140 mieszkań własnościowych.
Podstawą projektu budowlanego było stworzenie pionowo zintegrowanego sąsiedztwa, z naciskiem na tożsamość, łączność z sąsiadami i gromadzenie przestrzeni.
Architekt: Circle West Architects Lokalizacja: 948 + 1000 East Apache Blvd.
Tempe, Arizona, USA Generalny wykonawca: Wespac Construction Structural Engineer: Paul Koehler Inżynier budownictwa lądowego: konsultant budowy dróg Inżynier elektryk: inżynier CR Inżynier mechanik i hydraulik: Professional Consulting Engineers Obszar projektu: 375,000 sqf Rok budowy: 2006 Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Circle West Architects An przegubowe wejście i lobby podkreślają przejrzystość na ulicach, zapewniając jednocześnie warunki życia / pracy powyżej.
Mieszkaniowe rezydencje oferują doskonałą adaptację dzięki pionowym układom rdzeni. Continue reading „Budownictwo i architektura : W toku: LandSource Tempe / Circle West Architects”