Rozstawienie drenów

Rozstawienie drenów można wyznaczać z następujących wzorów: przy, ułożeniu drenów na nieprzepuszczalnym podłożu ze wzoru Rothego L = 2(H-Srv~ a przy założeniu drenów w głębokich piaskach powyżej ich spągu ze wzoru Kostiakowa L = nkh – rozstawienie drenów, m, wzniesienie nieobniżonego zwierciadła wody gruntowej nad środkiem drenu, m, wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej pośrodku między drenami, m, współczynnik przepuszczalności gruntu, m/dn, – wysokość opadu dobowego miarodajna do obliczania przepływu w drenach, m/dn, – wzniesienie obniżonego zwierciadła, m, – średnica drenu, m. Wysokość opadu dobowego oblicza się przez podzielenie zaobserwowanej maksymalnej miesięcznej wysokości opadu przez liczbę dni z opadami i zmniejszenie dla miast skanalizowanych przez współczynnik wynoszący 3-; . -10, w zależności od rodzaju zabudowy. Dla śródmieścia o zabudowie zwartej stosuje się współczynnik zmniejszający odpływ równy 10, dla zabudowy półluźnej – 3, dla miast-ogrodów przy braku kanalizacji i odprowadzaniu wody rynsztokami – 1,5. Przyjmując np. dla – niżu polskiego wysokość dobową opadu -10 mm/dn i podane współczynniki zmniejszające w zależności od gęstości zabudowy, można zakładać odpływ drenów jako równy odpowiednio 0,12, 0,4, 0,8 lisek ha. Według tych ilości wody wsiąkającej do gruntu oblicza się przepływy: w drenach. [podobne: rolety kraków, blachy aluminiowe anodowane, prace dekarskie ]

Moze to wiazac sie równiez z konstrukcja wspólczesnych pieców ceglarskich

Może to wiązać się również z konstrukcją współczesnych pieców ceglarskich. Dawne piece kręgowe pracowały z 6-krotnym nadmiarem powietrza, co jest nie do przyjęcia we współczesnych piecach kręgowych czy tunelowych. Obecność rdzenia redukcyjnego w wyrobie powoduje obniżenie jego mrozoodporności w związku z jego budową strukturalną. oraz ogólnie obniża wytrzymałość mechaniczną. Dlatego można stwierdzić, że ze wzrostem szybkości wypalania wyrobów ceramiki budowlanej, w warunkach przemysłowych maleje ich mrozoodporność. Również przetrzymywanie wyrobów w strefie wypalania pieca przez zbyt krótki okres czasu ma ujemny wpływ na własności mrozoodporne czerepu. Za szybki wzrost temperatury w piecu i za krótkie przetrzymywanie w strefie wypalania są najczęściej przyczyną braku mrozoodporności produkowanych wyrobów ceramiki budowlanej. Wiąże się to także z temperaturą wypalania, która dla uzyskania wyrobów o odpowiedniej mrozoodporności powinna być optymalnie wysoka. Wpływ temperatury wypalania na mrozoodporność czerepu ceramicznego. Zależność wskaźnika mrozoodporności od temperatury wypalania dla dwóch próbek iłołupku karbońskiego. [więcej w: rolety kraków, rolety tarnów, dach ]