Zdarzaja sie równiez przypadki stosowania, tylko drenazu wewnetrznego

Zdarzają się również przypadki stosowania, tylko drenażu wewnętrznego. Przy drenowaniu istniejących budynków występuje często poważna trudność uzgodnienia niezbędnej głębokości drenowania z głębokością założenia fundamentów budynków. Minimalna bezpieczna odległość drenów zewnętrznych od fundamentów budynku wynosi 2,5 m. Przy płytkim wewnętrznym drenowaniu odległość ta może być zmniejszona. Dobrze wykonany drenaż – dostateczna odległość drenów od fundamentów budynku, prawidłowy dobór głębokości założenia drenów i materiału na obsypkę drenów – nie może powodować wymywania drobnych cząstek gruntu spod fundamentów i zagrażać budynkowi. [patrz też: Dachówki betonowe, rolety warszawa, rolety dzień noc ]

Wplyw na te procesy maja miedzy innymi warunki klimatyczne panujace w danym regionie w okresie zimowym

Wpływ na te procesy mają między innymi warunki klimatyczne panujące w danym regionie w okresie zimowym. Dla celów budowlanych obszar Polski został podzielony na 5 stref klimatycznych, w których przewiduje się temperaturę w okresie zimowym od -15 do -25°C (dla strefy I = -15°C, II = -18°C; III = -20°C, IV = -23°C i V = -25°C). Podział taki pozwala :na pewne zróżnicowanie warunków zastosowania materiałów budowlanych oraz stanowi podstawę do odpowiednich obliczeń projektowych, szczególnie cieplno-wilgotnościowych. Dla procesów korozji wyrobów ceramiki budowlanej mają bardzo duże znaczenie poza zawilgoceniem materiału również wahania temperatury w klimacie zewnętrznym. Proces tej korozji jest tym intensywniejszy, im więcej jest cyklów zamrażania i odmrażania wody zawartej w porach i kapilarach wyrobów. Duży wpływ mają na to różnice temperatur pomiędzy zewnętrznym klimatem a mikroklimatem wewnętrznym oraz temperaturą w samym wyrobie. Przeprow adzono szereg doświadczeń dla dachówek pracujących w warunkach naturalnych, tj. wbudowanych w zadaszenie . Mierzono przy tym dokładnie temperatury zewnętrzne i wewnętrzne, określając ich wpływ na korozję badanych wyrobów. Wyniki pomiarów temperatury na zewnątrz zadaszenia i w samych dachówkach, przeprowadzanych przez okres ok. 26 godzin, od godziny szesnastej jednego dnia do godziny osiemnastej następnego. Pomiary te miały na celu stwierdzenie wpływu nasłonecznienia dachu na temperaturę wewnętrzną dachówek. Na podstawie wyników pomiarów statystycznych temperatury w danych regionach klimatycznych i porach roku można posługując się pewnymi założeniami obliczyć intensywność dyfuzji wilgoci na zewnątrz przegród budowlanych i stopień zawilgocenia samych materiałów budowlanych. [hasła pokrewne: rolety Wrocław, rolety, rolety dzień noc ]