Kryjąc dach warto wybrać materiał przyjazny środowisku

width=300Możliwość uzyskania dotacji finansowej z Unii Europejskiej, przeznaczonej na budowę domu energooszczędnego, spowodowała większe zainteresowanie ludzi rozwiązaniami ekologicznymi. Co ciekawe, wzrasta liczba osób decydujących się w trakcie tworzenia pokrycia na zastosowanie materiałów sprzyjających naturze. Takie pokrycia dachowe są w pełni funkcjonalne, tak jak tradycyjne. Jednym ze stosowanych materiałów jest specjalna trzcina. Posiada ona bardzo dobre parametry cieplne, co przy stworzeniu warstwy o grubości 30-40 centymetrów, nie wymaga stosowania dodatkowego ocieplenia. Continue reading „Kryjąc dach warto wybrać materiał przyjazny środowisku”

Ekologiczne pokrycia dachowe

width=300Ze względu na rosnące zanieczyszczenie naszej planety, poprzez wyrzucanie nierozkładających się produktów np. w lasach, wzrasta potrzeba tworzenia rozwiązań ekologicznych mających na celu uchronić nas przed zagładą. Co ciekawe, tendencję tą obserwuje się również w branży budowlanej. Tworzone są alternatywne pokrycia dachowe, do których procesu produkcji wykorzystywane są tylko naturalne materiały bez dodatków tworzyw czy substancji chemicznych. Do tej grupy zaliczane są między innymi gonty drewniane, pokrycia z trzciny lub słomy oraz obecnie najmniej popularne dachy zielone. Continue reading „Ekologiczne pokrycia dachowe”

Cement hutniczy

Cement hutniczy. Cement hutniczy, znany od dawna i w szerokim zakresie ,stosowany w wielu krajach, otrzymuje się przez jednoczesne zmie-lenie klinkieru cementu portlandzkiego z granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz z domieszką około 3010 gipsu dwu-wodnego Można również produkować przez oddzielne zmielenie klinkieru i żużla i następnie dokładne wymieszanie zmielonych materiałów. Warunki techniczne, którym powinien odpowiadać żużel użyty do produkcji cementu hutniczego, podane są w normie PN/B-23002 Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji spoiw hydraulicznych. Jednak nie tylko odpowiednia skład chemiczny warunkuje przydatność żużla do produkcji cementu hutniczego. Nie mniej ważnym czynnikiem jest jakość granulacji, to znaczy stopień zeszklenia żużla. Continue reading „Cement hutniczy”

CEMENT GLINOWY

CEMENT GLINOWY Surowce. Cement glinowy jest bo tworzywo hydrauliczne, składające się głównie z glinianu jednowapniowego (CaO• Ab03) które otrzymuje się przez stapianie lub spiekanie mieszaniny boksytu i wapna lub wapienia. Charakterystyczną cechą tego cementu jest szybkie twardnienie i wysoka wytrzymałość. Boksyty są to produkty rozkładu skał wybuchowych, zwłaszcza uboższych w krzemionkę. Powstały one w dalszym procesie działania wpływów atmosferycznych i wody na gliniany, które można uważać w tym wypadku za produkty przejściowe. Continue reading „CEMENT GLINOWY”

Zdarzaja sie równiez przypadki stosowania, tylko drenazu wewnetrznego

Zdarzają się również przypadki stosowania, tylko drenażu wewnętrznego. Przy drenowaniu istniejących budynków występuje często poważna trudność uzgodnienia niezbędnej głębokości drenowania z głębokością założenia fundamentów budynków. Minimalna bezpieczna odległość drenów zewnętrznych od fundamentów budynku wynosi 2,5 m. Przy płytkim wewnętrznym drenowaniu odległość ta może być zmniejszona. Dobrze wykonany drenaż – dostateczna odległość drenów od fundamentów budynku, prawidłowy dobór głębokości założenia drenów i materiału na obsypkę drenów – nie może powodować wymywania drobnych cząstek gruntu spod fundamentów i zagrażać budynkowi. Continue reading „Zdarzaja sie równiez przypadki stosowania, tylko drenazu wewnetrznego”

Produkcja aluminium

Produkcja aluminium rozszerza się znacznie po obniżce cen sody, uzyskanej dzięki zastosowaniu metody Castnera w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 30 lat stosowania metody Devillea, tj. w latach 1856-:-1886, cena aluminium spadła z 275 na 16 dolarów za 1 tonę. W tym samym jednak roku 1886, który zapowiadał świetną przyszłość chemicznej metodzie Devillea, opatentowali niezależnie od siebie Francuz Herouit i Amerykanin Hall nową metodę wytwarzania aluminium z jego tlenków. Metoda ta utrzymała się w ogólnych zarysach do dnia dzisiejszego i położyła kres stosowaniu metody Devillea. Continue reading „Produkcja aluminium”

wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech pradnica

Dopiero wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech prądnica powoduje znaczną obniżkę cen energii elektrycznej, a przystosowanie jej w kilkanaście lat później do celów elektro-chemicznych daje podstawę do zastosowania elektrolizy w procesie wytwarzania aluminium. W 6 lat po opatentowaniu przez Halla i Herousta metody wytwarzania aluminium z jego tlenków uzyskuje Bayer w Niemczech patent na wytwarzanie tlenku aluminium z boksytu metodą, która dotychczas jest najczęściej stosowana». Od czasu wprowadzenia metody Halla i Heroulta produkcja światowa aluminium stale wzrasta: w r. 1890 wynosiła ona 200 t, w czasie pierwszej wojny światowej 200 000 t, w czasie drugiej wojny światowej dochodziła do 2000 ono t, a w r. Continue reading „wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech pradnica”

Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia sie do dluzszej zywotnosci obiektów nimi wylozonych

Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia się do dłuższej żywotności obiektów nimi wyłożonych. Wszystkie materiały ogniotrwałe wypalane i chemicznie wiązane należy przewozić w wagonach krytych, należycie oczyszczonych przed załadowaniem. Poszczególne elementy należy ostrożnie układać i wyładowywać oraz magazynować pod nakryciem chroniącym przed zawilgoceniem i szkodliwym działaniem atmosferycznym. Stwierdzono bowiem, że np. wytrzymałość mechaniczna, a zatem zwartość większości wyrobów ogniotrwałych, ulega wydatnemu obniżeniu w przypadku niewłaściwego ich przechowywania. Continue reading „Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia sie do dluzszej zywotnosci obiektów nimi wylozonych”

WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE WODY MAJACE WPLYW NA MROZOODPORNOSC

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE WODY MAJĄCE WPŁYW NA MROZOODPORNOŚĆ. Korozja ceramicznych materiałów budowlanych spowodowana działaniem niskich temperatur zależna jest przede wszystkim od specyficznych własności fizykochemicznych wody . Woda jest cieczą przezroczystą. Objętość wielu substancji zmniejsza się ze spadkiem temperatury, a więc gęstość ich w tym wypadku rośnie. Woda natomiast ma bardzo niezwykłą własność, mianowicie w temperaturze 4°C, jej gęstość wykazuje maksimum. Continue reading „WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE WODY MAJACE WPLYW NA MROZOODPORNOSC”

Wlasnosc ta ma duze znaczenie dla mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej

Własność ta ma duże znaczenie dla mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej. Mianowicie woda w momencie krzepnięcia (zamarzania) ma wskutek małego tarcia pomiędzy lodem i ściankami kapilar zdolność do przemieszczania się w wyniku wzrostu swojej objętości w tak zwane pory i kapilary zapasowe materiału ceramicznego. Pory i kapilary zapasowe w czerepie wyrobu ceramicznego przy nasyceniu w pokojowej temperaturze nie są wypełnione wodą. WPŁYW WŁASNOŚCI SUROWCÓW I PRZEBIEGU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO NA MROZOODPORNOŚĆ WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ Na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej ma przede wszystkim wpływ skład mineralny surowca ilastego, jego uziarnienie i sposób prowadzenia procesu wypalania. Stwierdzono, że na ilość kapilar oraz ich kształt i wielkość w czerepie wyrobu ceramicznego mają wpływ minerały ilaste zawarte w surowcu. Continue reading „Wlasnosc ta ma duze znaczenie dla mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej”