Zuzel suszy sie w suszarniach bebnowych obrotowych

Żużel suszy się w suszarniach bębnowych obrotowych, takich samych, jakich używa się w cementownictwie do suszenia surowców i węgla. Temperatura żużla w czasie suszenia nie powinna przekraczać 600°C. W wyższej temperaturze następuje odszklenie się żużla, polegające na krystalizacji pewnej ilości zeszklonych poprzednio minerałów. Na skutek odszklenia żużel traci częściowo swe własności hydrauliczne. Przemiał cementu hutniczego odbywa się w taki sam sposób jak i cementu portlandzkiego. Continue reading „Zuzel suszy sie w suszarniach bebnowych obrotowych”

Cement hutniczy

Również szybkość, z jaką ciepło się wydziela, jest mniejsza z powodu wolniejszego przebiegu hydratacji żużla. Żużel w cemencie hutniczym nie jest więc obojętnym dodatkiem lub balastem, lecz czynnym składnikiem, który bierze udział podczas wiązania i twardnienia cementu. Własności i zastosowanie cementu hutniczego. Ogólne własności cementu hutniczego, jak stopień zmielenia, zmiana objętości i wytrzymałość, są takie same jak cementu portlandzkiego, przy czym stopień zmielenia jest przeważnie nieco mniejszy. Cement hutniczy pod względem wytrzymałości dzieli się również na marki. Continue reading „Cement hutniczy”

Pojemnosc skrzyni

Konstrukcja może być spawana lub nitowana. Pojemność skrzyni wynosi około, 0,13 m. Skrzynia może , być wykonana bez nóżek lub na nóżkach. Zmniejsza wysiłek przy podawaniu zaprawy na mur, gdyż jest umieszczona na nóżkach znacznie wyżej niż kastra, bo jest o wiele trwalsza niż kastra drewniana. Ten rodzaj skrzyni stosuje się przy dużym wydatku zaprawy (np. Continue reading „Pojemnosc skrzyni”

Kastre okuwa sie zwykle bednarka

Kastrę okuwa się zwykle bednarką, co przedłuża czas jej używalności. Skrzynia do noszenia zaprawy przypomina wyglądem kastrę, ma ona jednak nieco mniejsze wymiary oraz dłuższe uchwyty (rączki) ułatwiające przenoszenie zaprawy. Skrzynię również obija się bednarką. Przy wykonywaniu robót tynkarskich stosuje się często szaflik. Jest on wykonany z drewnianych klepek, obitych od strony zewnętrznej bednarką. Continue reading „Kastre okuwa sie zwykle bednarka”

Cieki naturalne

Cieki naturalne, które w obrębie miasta są wykorzystane jako odbiorniki wód opadowych z miasta, wymagają specjalnych przekrojów i specjalnej obudowy. Ilość wody prowadzonej tymi kanałami i prędkość przepływu są nieraz dość znaczne. Kanały te prowadzone w gruntach kamienistych, żwirach lub gruboziarnistych piaskach, w których dozwolone są prędkości większe niż rzeczywiste prędkości przepływu, mogą nie mieć zabezpieczeń dna, wymagają jednak umocnienia skarp. Umocnienia te wykonuje się jako okładziny betonowe lub brukowane z kamienia, oparte zawsze o specjalne krawężniki ułożone w dnie. W wielu przypadkach przy większych od dopuszczalnych prędkościach przepływu konieczne jest również zabezpieczenie dna kanału przed rozmyciem. Continue reading „Cieki naturalne”

Drenowanie opaskowe

Drenowanie opaskowe polega na ułożeniu jednego ciągu sączków prostopadle do kierunku podziemnego strumienia wody gruntowej. Przy drenowaniu czołowym dopływ jest jednostronny, przy drenowaniu brzegowym – dwustronny; sączki przechwytują wody filtrujące z rzeki na tereny przybrzeżne oraz wody gruntowe napływające w kierunku rzeki. Najkorzystniej jest układać sączki na podłożu nieprzepuszczalnym. Jest to jednak nieosiągalne przy głębokim zaleganiu warstw nieprzepuszczalnych – na przeszkodzie bowiem stoi ograniczona wytrzymałość sączków na zgniatanie. Konieczne jest zawsze zasypywanie przestrzeni nad drenem aż do poziomu występowania wody gruntowej materiałem filtrującym. Continue reading „Drenowanie opaskowe”

Modul hydrauliczny cementu oznacza stosunek skladnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwasnych

Moduł hydrauliczny cementu oznacza stosunek składnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwaśnych. Wartość modułu mieści się w granicach od 1,9 do 2,4; w warunkach produkcji polskiej granice te są znacznie węższe i wynoszą 2,0 do 2,2. Moduł krzemianowy cementu MK = Si02 A1203 + Fe203 Wartość modułu cementu portlandzkiego powinna się mieścić w granicach od 1,7 do 5,5. Moduł glinowy cementu MS = A1203 Fe,Os o wartości w granicach 1,5 do 2,5. Wprowadzenie tych modułów umożliwiło racjonalne zestawienie surowców do produkcji cementu. Continue reading „Modul hydrauliczny cementu oznacza stosunek skladnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwasnych”

Stosowane sa dwie metody produkcji cementu: metoda sucha i metoda mokra

Stosowane są dwie metody produkcji cementu: metoda sucha i metoda mokra. Metoda sucha jest mniej rozpowszechniona. Szczególnie nadaje się ona. do wypalania margli o składzie odpowiadającym wymaganiom modułowym. Metoda sucha stosowana jest również do mieszanek sztucznych, gdy surowce (wapień) wykazują dużą zwartość i nieznaczną ilość wilgoci. Continue reading „Stosowane sa dwie metody produkcji cementu: metoda sucha i metoda mokra”

Z wymienionych wad zbyt duze pekniecia, rysy i szczeliny sa szczególnie niebezpieczne

Z wymienionych wad zbyt duże pęknięcia, rysy i szczeliny są szczególnie niebezpieczne. Mogą one powstawać wskutek nieodpowiedniego formowania, bądź też tylko wskutek nie właściwego prowadzenia procesu wypalania i chłodzenia wyrobów. I tak zbyt szybkie nagrzewanie wsadu piecowego w zakresie temperatur od 1300 do 1460°C, jak również za szybkie studzenie w zakresie od 600 do 50°C wybitnie sprzyja powstawaniu rys. Wyroby posiadające nadmierną ilość rys i spękań wykazują przy uderzeniu głuchy dźwięk. Rysy i pęknięcia nawet małe objawiają się w czasie pracy wyrobów w podwyższonych temperaturach – wskutek zmian objętości i działających w związku z tym naprężeń. Continue reading „Z wymienionych wad zbyt duze pekniecia, rysy i szczeliny sa szczególnie niebezpieczne”