Pojemnosc skrzyni

Konstrukcja może być spawana lub nitowana. Pojemność skrzyni wynosi około, 0,13 m. Skrzynia może , być wykonana bez nóżek lub na nóżkach. Zmniejsza wysiłek przy podawaniu zaprawy na mur, gdyż jest umieszczona na nóżkach znacznie wyżej niż kastra, bo jest o wiele trwalsza niż kastra drewniana. Ten rodzaj skrzyni stosuje się przy dużym wydatku zaprawy (np. Continue reading „Pojemnosc skrzyni”

W budownictwie stosuje sie dwa typy kontenerów: klatkowy i ramkowy

Dzięki prawie dwukrotnemu zwiększeniu się wydajności samochodu zaoszczędza się wydatków na transport samochodowy, a nawet uzyskuje możliwość zmniejszenia ilości taboru samochodowego do transportu cegły. W budownictwie stosuje się dwa typy kontenerów: klatkowy i ramkowy. Typem pojemnika klatkowego jest pojemnik radzieckiego racjonalizatora Malcewa na 60 cegieł. Pojemnik ten składa się z podstawki stalowej z 4 hakami ze składanych ścian bocznych, połączonych ze sobą zawiasami. Ścianki boczne mają ramkę zewnętrzną wykonaną z okrągłej stali o średnicy 16 mm, wypełnioną poprzeczkami z płaskowników 30 X 6 mm. Continue reading „W budownictwie stosuje sie dwa typy kontenerów: klatkowy i ramkowy”

Cieki naturalne

Cieki naturalne, które w obrębie miasta są wykorzystane jako odbiorniki wód opadowych z miasta, wymagają specjalnych przekrojów i specjalnej obudowy. Ilość wody prowadzonej tymi kanałami i prędkość przepływu są nieraz dość znaczne. Kanały te prowadzone w gruntach kamienistych, żwirach lub gruboziarnistych piaskach, w których dozwolone są prędkości większe niż rzeczywiste prędkości przepływu, mogą nie mieć zabezpieczeń dna, wymagają jednak umocnienia skarp. Umocnienia te wykonuje się jako okładziny betonowe lub brukowane z kamienia, oparte zawsze o specjalne krawężniki ułożone w dnie. W wielu przypadkach przy większych od dopuszczalnych prędkościach przepływu konieczne jest również zabezpieczenie dna kanału przed rozmyciem. Continue reading „Cieki naturalne”

Drenowanie

Drenowanie powinno obniżyć zwierciadło wody gruntowej do poziomu o 0,5 m poniżej podłóg najniżej położonych użytkowanych pomieszczeń. Głębokość założenia sączków i ich rozstawienie musi być dostosowane do osiągnięcia wymaganego warunku. Im głębiej założymy sączki, tym większe mogą być odstępy między nimi (przy drenowaniu systematycznym). Głębokość drenów jest ograniczona przez poziom wody w odbiorniku, przez poziom zalegania podłoża przepuszczalnego, przez materiał drenów oraz trudności wykonawstwa i koszty rosnące wraz z głębokością. Sączki ceramiczne wypalane z gliny można układać na głębokości 3-; . Continue reading „Drenowanie”

Najmniejsze spadki drenów

Najmniejsze spadki drenów przyjmuje się: – dla zbieraczy 2%0 – wyjątkowo 1,5%0, – dla sączków 3-5%0 – najczęściej 4%0, wyjątkowo 2%0. Minimalne prędkości nie powinny być mniejsze niż 0,2 misek, wyjątkowo 0,15 misek; największe prędkości nie powinny przekraczać 1,0 misek. Najmniejszą średnicę sączków przy głębokim drenowaniu miejskim przyjmuje się równą 0,1 m. Dla intensywniejszego przepuszczania wody i ochrony drenów przed zamuleniem stosuje się obsypkę drenów 20-25 centymetrową warstwą materiałów filtrujących (żwir, bardzo drobny tłuczeń, piasek). Do rewizji sieci drenarskiej i do ewentualnego przemywania drenów należy przewidzieć studzienki rewizyjne w punktach połączenia sączków ze zbieraczami, na załamaniach kierunku i na końcach sączków. Continue reading „Najmniejsze spadki drenów”

Zdarzaja sie równiez przypadki stosowania, tylko drenazu wewnetrznego

Zdarzają się również przypadki stosowania, tylko drenażu wewnętrznego. Przy drenowaniu istniejących budynków występuje często poważna trudność uzgodnienia niezbędnej głębokości drenowania z głębokością założenia fundamentów budynków. Minimalna bezpieczna odległość drenów zewnętrznych od fundamentów budynku wynosi 2,5 m. Przy płytkim wewnętrznym drenowaniu odległość ta może być zmniejszona. Dobrze wykonany drenaż – dostateczna odległość drenów od fundamentów budynku, prawidłowy dobór głębokości założenia drenów i materiału na obsypkę drenów – nie może powodować wymywania drobnych cząstek gruntu spod fundamentów i zagrażać budynkowi. Continue reading „Zdarzaja sie równiez przypadki stosowania, tylko drenazu wewnetrznego”

Cement portlandzki

Cement portlandzki wypala się z surowców, których moduł zasadowości (hydrauliczny) waha się od 2,3 do 1,7, a zawartość w nich węglanu wapniowego odpowiada granicznym wartościom 81,0 do 75,2%. Istotne znaczenie dla charakterystyki cementu, jego własności i przydatności mai szereg modułów, czyli stosunków ilościowych pomiędzy poszczególnymi tlenkami. wchodzącymi w skład związków występujących w cemencie. Podajemy je według układu przytoczonego w pracy Ahrends i W. Cieślińskiego. Continue reading „Cement portlandzki”