Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego

Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego odbywa się w taki sam sposób jak i cementu portlandzkiego. Koszty produkcji cementu hutniczego są niższe niż cementu portlandzkiego. ponieważ część klinkieru zastępuje się żużlem, produktem już wypalonym i wymagającym tylko zmielenia. Poza tym cena 1 tony żużla jest niższa niż kosze produkcji 1 tony klinkieru. W produkcji cementu hutniczego dochodzą dodatkowo tylko wydatki na zużycie paliwa potrzebnego do wysuszenie żużla i straty spowodowane niższą wydajnością młynów cementowych. Continue reading „Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego”

Umiejetne poslugiwanie sie czerpakiem tynkarskim

Umiejętne posługiwanie się czerpakiem tynkarskim zmniejsza wysiłek robotnika, gdyż jednym rzutem pokrywa on znacznie większą powierzchnię niż kielnią. Praca czerpakiem tynkarskim wymaga jednak umiejętności . i wprawy oraz dokładnego opanowania ruchów. Listwy do tynkowania pomysłu tynkarza Fronczaka ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego Nr 2 w Warszawie zastępują tradycyjne pasy kierunkowe. Listwy te, długości 1,6 m, są wykonane z teownika NP 25 (wysokość i szerokość stopki 25 mm) i umocowane specjalnymi zaczepami do haków wbitych w spoiny muru. Continue reading „Umiejetne poslugiwanie sie czerpakiem tynkarskim”

Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego

Rozróżniamy dwie grupy narzędzi i sprzętu pomocniczego; a) narzędzia używane przez pomocników murarskich do samodzielnego wykonywania robót pomocniczych, jak np. przecinaki, pucki, przebijaki itp. ; b) narzędzia i sprzęt do transportu i magazynowania materiałów na miejscu pracy, jak kastry, skrzynie do noszenia zaprawy, skrzynie do składowania zaprawy, szafliki, szkopki, taczki do przewozu cegły, kozy, uchwyty, pojemniki itp. Przecinak (zwany również meslem) jest właściwie narzędziem ślusarskim, ale ma duże zastosowanie w budownictwie. Przecinaki wykonuje się ze stali. Continue reading „Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego”

Produkcja aluminium

Produkcja aluminium rozszerza się znacznie po obniżce cen sody, uzyskanej dzięki zastosowaniu metody Castnera w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 30 lat stosowania metody Devillea, tj. w latach 1856-:-1886, cena aluminium spadła z 275 na 16 dolarów za 1 tonę. W tym samym jednak roku 1886, który zapowiadał świetną przyszłość chemicznej metodzie Devillea, opatentowali niezależnie od siebie Francuz Herouit i Amerykanin Hall nową metodę wytwarzania aluminium z jego tlenków. Metoda ta utrzymała się w ogólnych zarysach do dnia dzisiejszego i położyła kres stosowaniu metody Devillea. Continue reading „Produkcja aluminium”

Wartosc prawie kazdego z wymienionych wskazników jakosci wyrobów ogniotrwalych mozemy zmieniac w szerokich granicach przez odpowiedni dobór surowców i metod przeróbki

Wartość prawie każdego z wymienionych wskaźników jakości wyrobów ogniotrwałych możemy zmieniać w szerokich granicach przez odpowiedni dobór surowców i metod przeróbki. Wyprodukowanie jednak materiału ogniotrwałego dobrej jakości jest zadaniem niełatwym, gdyż optymalny okres pracy takiego materiału uzależniony jest nie od jednego wskaźnika, lecz na ogół od całego ich zespołu. Zmieniając zaś jedną z własności, zmieniamy równocześnie inne i dlatego problem regulowania wskaźników jakości wyrobów ogniotrwałych jest dość skomplikowany i trudny do wszechstronnego rozwiązania. Warunki pracy wyrobów ogniotrwałych mogą być różnorodne. Dla dobrania materiału ogniotrwałego najodpowiedniejszego w odkreślonych warunkach należy dobrze znać czynniki mogące powodować szybkie jego zużycie. Continue reading „Wartosc prawie kazdego z wymienionych wskazników jakosci wyrobów ogniotrwalych mozemy zmieniac w szerokich granicach przez odpowiedni dobór surowców i metod przeróbki”

Obnizenie wytrzymalosci mechanicznej w przypadku skladowania wyrobów na wolnym powietrzu jest znaczniejsze w odniesieniu do materialów o wyzszej porowatosci oraz grubiej ziarnistych

Obniżenie wytrzymałości mechanicznej w przypadku składowania wyrobów na wolnym powietrzu jest znaczniejsze w odniesieniu do materiałów o wyższej porowatości oraz grubiej ziarnistych. Zachowanie zatem odpowiedniej ostrożności i warunków przy pracach załadunkowych i wyładunkowych oraz podczas przewozu i magazynowania wyrobów ogniotrwałych ma bardzo poważny wpływ na ich własności mechaniczne i inne. 3. KOROZJA WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ SPOWODOWANA BRAKIEM MROZOODPORNOŚCI Wyroby ceramiki budowlanej, szczególnie asortymenty stosowane do budowy murów i zadaszeń obiektów budowlanych, muszą posiadać odpowiednią mrozoodporność. Mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej jest zależna od szeregu parametrów i czynników. Continue reading „Obnizenie wytrzymalosci mechanicznej w przypadku skladowania wyrobów na wolnym powietrzu jest znaczniejsze w odniesieniu do materialów o wyzszej porowatosci oraz grubiej ziarnistych”

Zagadnienie mrozoodpornosci materialów budowlanych, a szczególnie dachówek, juz od wielu lat jest przedmiotem badan naukowych

Zagadnienie mrozoodporności materiałów budowlanych, a szczególnie dachówek, już od wielu lat jest przedmiotem badań naukowych. Pomimo to jeszcze bardzo wiele problemów z tej dziedziny nie zostało rozwiązanych. Szczególną trudność nastręcza ustalenie odpowiedniej metodyki badań wyrobów, która by pozwalała w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się o mrozoodporności. Stwierdzono, że dotychczas stosowane metody w niektórych przypadkach zawodzą i dają wyniki niezgodne z jakością wyrobów. MECHANIZM KOROZJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ POD WPŁYWEM NISKICH TEMPERATUR 3. Continue reading „Zagadnienie mrozoodpornosci materialów budowlanych, a szczególnie dachówek, juz od wielu lat jest przedmiotem badan naukowych”

Zjawisko to moze tlumaczyc miedzy innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obnizenia sie temperatury

Zjawisko to może tłumaczyć między innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obniżenia się temperatury. Ceramiczne materiały budowlane o czerepie porowatym, niespieczonym są materiałami dobrze zwilżalnymi przez wodę, wskutek czego łatwo i intensywnie przebiega w nich podciąganie włoskowate i przemieszczanie się wilgoci. Woda w nich zawarta stanowi przeważnie rozcieńczony roztwór elektrolitów (soli siarczanowych, wodorotlenku wapniowego itp. ). Substancje te często sprzyjają zwiększeniu się napięcia powierzchniowego, a zatem podciąganiu włoskowatemu wody i przemieszczaniu się wilgoci. Continue reading „Zjawisko to moze tlumaczyc miedzy innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obnizenia sie temperatury”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Pomnik narodowy oznaczający zwycięstwo Armii Czerwonej nad nazistowskimi Niemcami / TheHeder Partnership

Dzięki uprzejmości rządu TheHeder Partnership Israel, za zgodą rządu rosyjskiego, zaproponowano wzniesienie pomnika, który miałby oznaczać zwycięstwo Armii Czerwonej nad nazistowskimi Niemcami.
Podejmując wyzwanie projektowe, TheHeder Partnership przyciąga wzrok na horyzonty, gdy przezwyciężysz otwartość i wolność oraz ducha chwili zwycięstwa.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Nie do zniesienia cena była wymagana żołnierzy radzieckich i obywateli: ponad 10 milionów rosyjskich żołnierzy i ponad 11 milionów rosyjskich obywateli zginęło w ciężkiej bitwie. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Pomnik narodowy oznaczający zwycięstwo Armii Czerwonej nad nazistowskimi Niemcami / TheHeder Partnership”