Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego

Rozróżniamy dwie grupy narzędzi i sprzętu pomocniczego; a) narzędzia używane przez pomocników murarskich do samodzielnego wykonywania robót pomocniczych, jak np. przecinaki, pucki, przebijaki itp. ; b) narzędzia i sprzęt do transportu i magazynowania materiałów na miejscu pracy, jak kastry, skrzynie do noszenia zaprawy, skrzynie do składowania zaprawy, szafliki, szkopki, taczki do przewozu cegły, kozy, uchwyty, pojemniki itp. Przecinak (zwany również meslem) jest właściwie narzędziem ślusarskim, ale ma duże zastosowanie w budownictwie. Przecinaki wykonuje się ze stali. Continue reading „Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego”

Wykop do wysokosci kilkunastu centymetrów powyzej nieuszczelnionego styku

W niektórych przypadkach można tego uniknąć i rozwiązać zadanie przez wykonanie jednej tylko sieci deszczowo-drenażowej. Kanały betonowe tej sieci ułożone są na podłożu z tłucznia zmieszanego z gruboziarnistym piaskiem i mają uszczelnione styki tylko w górnej części na 2/3 obwodu, dolna część styków pozostaje nieuszczelniona. Wykop do wysokości kilkunastu centymetrów powyżej nieuszczelnionego styku, jest zasypany gruboziarnistym piaskiem, reszta – ziemią miejscową. W ten sposób sieć, dostosowana w dolnej części przewodów do przyjęcia wód gruntowych, pracuje jako sieć drenażowa, a całość w okresie deszczów jako sieć deszczowa. Wymiary kanałów liczone są na przypływy wód deszczowych (wg zasad przyjętych dla sieci deszczowej) bez uwzględnienia wód gruntowych. Continue reading „Wykop do wysokosci kilkunastu centymetrów powyzej nieuszczelnionego styku”

Spuszczanie wód gruntowych do kanalu odbywa sie tylko od czasu do czasu

Spuszczanie wód gruntowych do kanału odbywa się tylko od czasu do czasu. Często w studzienkach zbiorczych instaluje się pompy, uruchamiane automatycznie po podniesieniu się zwierciadła wody gruntowej do określonego poziomu. Zasady projektowania drenażu pierścieniowego i jego wykonanie jest w wielu punktach podobne do zasad, stosowanych przy drenażu opaskowym. Jeżeli ułożenie pierścienia zewnętrznego nie wystarcza do pewnego obniżenia zwierciadła wód gruntowych poniżej podłogi pomieszczeń pod- ziemnych budynku, wówczas konieczne jest ułożenie również pierścienia, wewnętrznego bezpośrednio pod tymi pomieszczeniami . Występuje to przede wszystkim przy dużych powierzchniach i przy wodach naporowych od dołu. Continue reading „Spuszczanie wód gruntowych do kanalu odbywa sie tylko od czasu do czasu”

Rozstawienie drenów

Rozstawienie drenów można wyznaczać z następujących wzorów: przy, ułożeniu drenów na nieprzepuszczalnym podłożu ze wzoru Rothego L = 2(H-Srv~ a przy założeniu drenów w głębokich piaskach powyżej ich spągu ze wzoru Kostiakowa L = nkh – rozstawienie drenów, m, wzniesienie nieobniżonego zwierciadła wody gruntowej nad środkiem drenu, m, wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej pośrodku między drenami, m, współczynnik przepuszczalności gruntu, m/dn, – wysokość opadu dobowego miarodajna do obliczania przepływu w drenach, m/dn, – wzniesienie obniżonego zwierciadła, m, – średnica drenu, m. Wysokość opadu dobowego oblicza się przez podzielenie zaobserwowanej maksymalnej miesięcznej wysokości opadu przez liczbę dni z opadami i zmniejszenie dla miast skanalizowanych przez współczynnik wynoszący 3-; . -10, w zależności od rodzaju zabudowy. Dla śródmieścia o zabudowie zwartej stosuje się współczynnik zmniejszający odpływ równy 10, dla zabudowy półluźnej – 3, dla miast-ogrodów przy braku kanalizacji i odprowadzaniu wody rynsztokami – 1,5. Przyjmując np. Continue reading „Rozstawienie drenów”

Nastepna operacja jest zmielenie klinkieru w mlynach kulowych

W piecu obrotowym odbywa się wypalanie mieszaniny surowcowej na klinkier, który poddaje się następnie ochłodzeniu w specjalnych pomieszczeniach. Następną operacją jest zmielenie klinkieru w młynach kulowych, aż do uzyskania odpowiedniej miałkości przepisanej normami. Do młynów doprowadza się przez dozowniki jednocześnie z klinkierem gips i dodatki. Ostatni etap produkcji polega na zmagazynowaniu zmielonego cementu w zamkniętych silosach i zapakowaniu go do worków. Metoda mokra jest stosowana zwykle wtedy, gdy do wypalania używa się surowce miękkie, jak kreda i glina, o znacznej naturalnej wilgotności i zdolności do tworzenia szlamu, Sposób ten pozwala na większe opanowanie procesu produkcyjnego i uzyskanie jednorodnej mieszaniny, którą następnie kieruje się do wypalania. Continue reading „Nastepna operacja jest zmielenie klinkieru w mlynach kulowych”

Z wymienionych wad zbyt duze pekniecia, rysy i szczeliny sa szczególnie niebezpieczne

Z wymienionych wad zbyt duże pęknięcia, rysy i szczeliny są szczególnie niebezpieczne. Mogą one powstawać wskutek nieodpowiedniego formowania, bądź też tylko wskutek nie właściwego prowadzenia procesu wypalania i chłodzenia wyrobów. I tak zbyt szybkie nagrzewanie wsadu piecowego w zakresie temperatur od 1300 do 1460°C, jak również za szybkie studzenie w zakresie od 600 do 50°C wybitnie sprzyja powstawaniu rys. Wyroby posiadające nadmierną ilość rys i spękań wykazują przy uderzeniu głuchy dźwięk. Rysy i pęknięcia nawet małe objawiają się w czasie pracy wyrobów w podwyższonych temperaturach – wskutek zmian objętości i działających w związku z tym naprężeń. Continue reading „Z wymienionych wad zbyt duze pekniecia, rysy i szczeliny sa szczególnie niebezpieczne”

Uklad fazowy wody

Układ fazowy wody. Z wykresu fazowego wody wynika ważne zjawisko fizyczne, że para wodna przy raptownym ochładzaniu do niskich temperatur może przejść bez skraplania w ciało stałe – lód. A zatem w odpowiednich warunkach wilgoć w fazie gazowej zawarta w porach i kapilarach materiału budowlanego może od razu zestalić się w lód. Ważną cechą wody jest napięcie powierzchniowe, które ma wartość stosunkowo niewysoką. Wynosi ono 72,8 dym/cm. Continue reading „Uklad fazowy wody”

Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Public Facilities Część VII

Pięć projektów od 2009 r., W tym zwycięzca budynku roku 2009, kategoria obiekty publiczne, za naszą siódmą rundę.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Krajowa trasa turystyczna Trollstigen / Reiulf Ramstad Architekci Projekt poprawi wrażenia z położenia i natury Trollstigen.
Przemyślenia dotyczące cech i materiałów podkreślą temperament i charakter miejsca, a dobrze przystosowane, funkcjonalne wyposażenie zwiększy doznanie odwiedzającego.
Architektura ma charakteryzować się jasnymi i precyzyjnymi przejściami między planowanymi strefami a naturalnym krajobrazem (czytaj więcej.) Cmentarz Luzów / Pedro Pacheco + Marie Clément Przesuwanie cmentarza to nie tylko transport grobowców, ale także pamięć i rytuały skonsolidowane w czasie. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Public Facilities Część VII”

Architektura 21szego wieku : Miasto Fort Lauderdale głosowało na korzyść BIGs Marina Lofts

Dzięki uprzejmości BIG We wtorek morze zieleni i błękitu zalało komorę Komisji Fort Lauderdale City, aby wesprzeć lub sprzeciwić się wielkiemu rozwojowi BIG o wartości 250 milionów dolarów, który ma wypełnić lukę przemysłową na nabrzeżu w centrum Fort Lauderdale.
Chociaż większość tłumu zdawała się popierać imponujące, innowacyjne, a nawet śmiałe.
projekt, pojawiły się obawy dotyczące Marina Lofts.
gęstość, wysokość i wpływ na ruch drogowy.
wiele z nich zostało zaspokojonych przez decyzję dewelopera Asi Cymbala o zredukowaniu dwóch 36-piętrowych wież do 28, co zmniejszyło prawie 100 mieszkań z projektu. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Miasto Fort Lauderdale głosowało na korzyść BIGs Marina Lofts”