Pojemnosc skrzyni

Konstrukcja może być spawana lub nitowana. Pojemność skrzyni wynosi około, 0,13 m. Skrzynia może , być wykonana bez nóżek lub na nóżkach. Zmniejsza wysiłek przy podawaniu zaprawy na mur, gdyż jest umieszczona na nóżkach znacznie wyżej niż kastra, bo jest o wiele trwalsza niż kastra drewniana. Ten rodzaj skrzyni stosuje się przy dużym wydatku zaprawy (np. Continue reading „Pojemnosc skrzyni”

Kastre okuwa sie zwykle bednarka

Kastrę okuwa się zwykle bednarką, co przedłuża czas jej używalności. Skrzynia do noszenia zaprawy przypomina wyglądem kastrę, ma ona jednak nieco mniejsze wymiary oraz dłuższe uchwyty (rączki) ułatwiające przenoszenie zaprawy. Skrzynię również obija się bednarką. Przy wykonywaniu robót tynkarskich stosuje się często szaflik. Jest on wykonany z drewnianych klepek, obitych od strony zewnętrznej bednarką. Continue reading „Kastre okuwa sie zwykle bednarka”

Kanaly otwarte

Według prof. Cz. Zakaszewskiego w kanałach ziemnych nie ubezpieczonych, w glinie, w dość grubym piasku, torfie średnio rozłożonym przyjmujemy zwykle dopuszczalną największą średnią prędkość wody 12. 3. Kanały otwarte Zaprojektowanie kanału otwartego sprowadza się do ustalenia: – trasy kanału, – profilu podłużnego, Przy głębokościach cieku innych niż 1 m należy uwzględnić współczynniki zmniejszające albo zwiększające prędkość w zależności od głębokości cieku: Skarpy rowów, ulegające uszkodzeniom wskutek rozmywania przez wody deszczowe spływające po skarpie lub wody gruntowe przesiąkające do rowu, zabezpiecza się przez darniowanie, rzadziej przez obsiew trawą. Continue reading „Kanaly otwarte”

Drenowanie opaskowe

Drenowanie opaskowe polega na ułożeniu jednego ciągu sączków prostopadle do kierunku podziemnego strumienia wody gruntowej. Przy drenowaniu czołowym dopływ jest jednostronny, przy drenowaniu brzegowym – dwustronny; sączki przechwytują wody filtrujące z rzeki na tereny przybrzeżne oraz wody gruntowe napływające w kierunku rzeki. Najkorzystniej jest układać sączki na podłożu nieprzepuszczalnym. Jest to jednak nieosiągalne przy głębokim zaleganiu warstw nieprzepuszczalnych – na przeszkodzie bowiem stoi ograniczona wytrzymałość sączków na zgniatanie. Konieczne jest zawsze zasypywanie przestrzeni nad drenem aż do poziomu występowania wody gruntowej materiałem filtrującym. Continue reading „Drenowanie opaskowe”

Przekrój poprzeczny ustala sie w zaleznosci od przeplywu

Przekrój poprzeczny ustala się w zależności od przepływu. przyjętej szerokości dna kanału i pochylenia skarp. Zazwyczaj przyjmuje się przekrój trapezowy prosty lub złożony o pochyleniu skarp 1 : 1,5. W sporadycznych przypadkach można przyjmować przekrój prostokątny z dnem płaskim lub w formie łuku kołowego. Ilość wody, którą ma przeprowadzić kanał, wyznacza się zgodnie z zasadami przyjętymi do obliczania przepływów w kanałach krytych. Continue reading „Przekrój poprzeczny ustala sie w zaleznosci od przeplywu”

Modul hydrauliczny cementu oznacza stosunek skladnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwasnych

Moduł hydrauliczny cementu oznacza stosunek składnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwaśnych. Wartość modułu mieści się w granicach od 1,9 do 2,4; w warunkach produkcji polskiej granice te są znacznie węższe i wynoszą 2,0 do 2,2. Moduł krzemianowy cementu MK = Si02 A1203 + Fe203 Wartość modułu cementu portlandzkiego powinna się mieścić w granicach od 1,7 do 5,5. Moduł glinowy cementu MS = A1203 Fe,Os o wartości w granicach 1,5 do 2,5. Wprowadzenie tych modułów umożliwiło racjonalne zestawienie surowców do produkcji cementu. Continue reading „Modul hydrauliczny cementu oznacza stosunek skladnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwasnych”

Stosowane sa dwie metody produkcji cementu: metoda sucha i metoda mokra

Stosowane są dwie metody produkcji cementu: metoda sucha i metoda mokra. Metoda sucha jest mniej rozpowszechniona. Szczególnie nadaje się ona. do wypalania margli o składzie odpowiadającym wymaganiom modułowym. Metoda sucha stosowana jest również do mieszanek sztucznych, gdy surowce (wapień) wykazują dużą zwartość i nieznaczną ilość wilgoci. Continue reading „Stosowane sa dwie metody produkcji cementu: metoda sucha i metoda mokra”

Obnizenie wytrzymalosci mechanicznej w przypadku skladowania wyrobów na wolnym powietrzu jest znaczniejsze w odniesieniu do materialów o wyzszej porowatosci oraz grubiej ziarnistych

Obniżenie wytrzymałości mechanicznej w przypadku składowania wyrobów na wolnym powietrzu jest znaczniejsze w odniesieniu do materiałów o wyższej porowatości oraz grubiej ziarnistych. Zachowanie zatem odpowiedniej ostrożności i warunków przy pracach załadunkowych i wyładunkowych oraz podczas przewozu i magazynowania wyrobów ogniotrwałych ma bardzo poważny wpływ na ich własności mechaniczne i inne. 3. KOROZJA WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ SPOWODOWANA BRAKIEM MROZOODPORNOŚCI Wyroby ceramiki budowlanej, szczególnie asortymenty stosowane do budowy murów i zadaszeń obiektów budowlanych, muszą posiadać odpowiednią mrozoodporność. Mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej jest zależna od szeregu parametrów i czynników. Continue reading „Obnizenie wytrzymalosci mechanicznej w przypadku skladowania wyrobów na wolnym powietrzu jest znaczniejsze w odniesieniu do materialów o wyzszej porowatosci oraz grubiej ziarnistych”