Cieki naturalne

Cieki naturalne, które w obrębie miasta są wykorzystane jako odbiorniki wód opadowych z miasta, wymagają specjalnych przekrojów i specjalnej obudowy. Ilość wody prowadzonej tymi kanałami i prędkość przepływu są nieraz dość znaczne. Kanały te prowadzone w gruntach kamienistych, żwirach lub gruboziarnistych piaskach, w których dozwolone są prędkości większe niż rzeczywiste prędkości przepływu, mogą nie mieć zabezpieczeń dna, wymagają jednak umocnienia skarp. Umocnienia te wykonuje się jako okładziny betonowe lub brukowane z kamienia, oparte zawsze o specjalne krawężniki ułożone w dnie. W wielu przypadkach przy większych od dopuszczalnych prędkościach przepływu konieczne jest również zabezpieczenie dna kanału przed rozmyciem. Continue reading „Cieki naturalne”

Drenowanie opaskowe

Drenowanie opaskowe polega na ułożeniu jednego ciągu sączków prostopadle do kierunku podziemnego strumienia wody gruntowej. Przy drenowaniu czołowym dopływ jest jednostronny, przy drenowaniu brzegowym – dwustronny; sączki przechwytują wody filtrujące z rzeki na tereny przybrzeżne oraz wody gruntowe napływające w kierunku rzeki. Najkorzystniej jest układać sączki na podłożu nieprzepuszczalnym. Jest to jednak nieosiągalne przy głębokim zaleganiu warstw nieprzepuszczalnych – na przeszkodzie bowiem stoi ograniczona wytrzymałość sączków na zgniatanie. Konieczne jest zawsze zasypywanie przestrzeni nad drenem aż do poziomu występowania wody gruntowej materiałem filtrującym. Continue reading „Drenowanie opaskowe”

Podlaczenie do kanalu ogólnosplawnego powieksza przeplywy w sieci

Według przepływów w poszczególnych odcinkach i ich spadków oblicza się średnice drenów. Odpływy z drenażu opaskowego kieruje się tak, jak i z drenażu systematycznego – do cieków lub rowów. Najczęściej stosowanym- drenażem na terenie miasta jest drenowanie pierścieniowe. Odpływy z tych układów kieruje się przeważnie do sieci kanalizacyjnej. Podłączenie do kanału deszczowego w sieci rozdzielczej nie sprawia żadnych trudności. Continue reading „Podlaczenie do kanalu ogólnosplawnego powieksza przeplywy w sieci”

wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech pradnica

Dopiero wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech prądnica powoduje znaczną obniżkę cen energii elektrycznej, a przystosowanie jej w kilkanaście lat później do celów elektro-chemicznych daje podstawę do zastosowania elektrolizy w procesie wytwarzania aluminium. W 6 lat po opatentowaniu przez Halla i Herousta metody wytwarzania aluminium z jego tlenków uzyskuje Bayer w Niemczech patent na wytwarzanie tlenku aluminium z boksytu metodą, która dotychczas jest najczęściej stosowana». Od czasu wprowadzenia metody Halla i Heroulta produkcja światowa aluminium stale wzrasta: w r. 1890 wynosiła ona 200 t, w czasie pierwszej wojny światowej 200 000 t, w czasie drugiej wojny światowej dochodziła do 2000 ono t, a w r. Continue reading „wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech pradnica”

Przy metodzie mokrej moga byc stosowane jedynie piece obrotowe

Przy metodzie mokrej mogą być stosowane jedynie piec-e obrotowe. Otrzymany przez wypalanie w piecu obrotowym klinkier cementowy podlega dalszej obróbce, tzw. zamagazynowaniu w halli i zmieleniu z dodatkami w młynach rurowych. Gotowy produkt przechowuje się w silosach i pakuje do worków, jak przy zastosowaniu metody poprzedniej . Przemysł cementowy produkuje następujące gatunki cementów: cement portlandzki marki 250, 350 i 400, cement murarski marki 150, cement hutniczy marki 250, cement szybkosprawny marki 400 oraz cement ekspansywny. Continue reading „Przy metodzie mokrej moga byc stosowane jedynie piece obrotowe”

Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia sie do dluzszej zywotnosci obiektów nimi wylozonych

Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia się do dłuższej żywotności obiektów nimi wyłożonych. Wszystkie materiały ogniotrwałe wypalane i chemicznie wiązane należy przewozić w wagonach krytych, należycie oczyszczonych przed załadowaniem. Poszczególne elementy należy ostrożnie układać i wyładowywać oraz magazynować pod nakryciem chroniącym przed zawilgoceniem i szkodliwym działaniem atmosferycznym. Stwierdzono bowiem, że np. wytrzymałość mechaniczna, a zatem zwartość większości wyrobów ogniotrwałych, ulega wydatnemu obniżeniu w przypadku niewłaściwego ich przechowywania. Continue reading „Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia sie do dluzszej zywotnosci obiektów nimi wylozonych”

Wysoka ogniotrwalosc zwykla jest dodatkowym czynnikiem zachecajacym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które maja na ogól dluga zywotnosc

Wysoka ogniotrwałość zwykła jest dodatkowym czynnikiem zachęcającym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które mają na ogół długą żywotność. Ich czas pracy w różnych przemysłowych urządzeniach cieplnych waha się jednak bardzo: jako wykładzina szybowych pieców wapienniczych wytrzymują one tylko ok. 2 lata; w wielkich piecach hutniczych mogą być wykorzystywane bez zmiany przez 4+10 lat w zależności od miejsca zabudowania. Wyroby szamotowe prawidłowo wykonane powinny przede wszystkim mieć odpowiedni kształt i wymiary, jednolite zabarwienie powierzchni i przełamu, własności fizyczne zgodne z wymaganiami. Niemniej podczas sortowania wyrobów wyjętych z pieca obserwuje się różne wady, z których najpospolitszymi są: – nadmierne odchylenia wymiar-owe oraz odkształcenia w postaci wgnieceń i krzywizn, spowodowane nadmierną wilgotnością formowanej masy lub nierównością powierzchni ustawienia oraz przepaleniem wyrobów – niekiedy jednostronnym, – pęknięcia spowodowane załadowaniem do pieca półproduktu zbyt wilgotnego, a także nierównością powierzchni ustawiania, którą należy wyrównywać podsypując piasek, – wytopy spowodowane przez obecne w masach szamotowych zanieczyszczenia w postaci niskotopliwych domieszek, np. Continue reading „Wysoka ogniotrwalosc zwykla jest dodatkowym czynnikiem zachecajacym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które maja na ogól dluga zywotnosc”

Wplyw na te procesy maja miedzy innymi warunki klimatyczne panujace w danym regionie w okresie zimowym

Wpływ na te procesy mają między innymi warunki klimatyczne panujące w danym regionie w okresie zimowym. Dla celów budowlanych obszar Polski został podzielony na 5 stref klimatycznych, w których przewiduje się temperaturę w okresie zimowym od -15 do -25°C (dla strefy I = -15°C, II = -18°C; III = -20°C, IV = -23°C i V = -25°C). Podział taki pozwala :na pewne zróżnicowanie warunków zastosowania materiałów budowlanych oraz stanowi podstawę do odpowiednich obliczeń projektowych, szczególnie cieplno-wilgotnościowych. Dla procesów korozji wyrobów ceramiki budowlanej mają bardzo duże znaczenie poza zawilgoceniem materiału również wahania temperatury w klimacie zewnętrznym. Proces tej korozji jest tym intensywniejszy, im więcej jest cyklów zamrażania i odmrażania wody zawartej w porach i kapilarach wyrobów. Continue reading „Wplyw na te procesy maja miedzy innymi warunki klimatyczne panujace w danym regionie w okresie zimowym”