Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego

Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego odbywa się w taki sam sposób jak i cementu portlandzkiego. Koszty produkcji cementu hutniczego są niższe niż cementu portlandzkiego. ponieważ część klinkieru zastępuje się żużlem, produktem już wypalonym i wymagającym tylko zmielenia. Poza tym cena 1 tony żużla jest niższa niż kosze produkcji 1 tony klinkieru. W produkcji cementu hutniczego dochodzą dodatkowo tylko wydatki na zużycie paliwa potrzebnego do wysuszenie żużla i straty spowodowane niższą wydajnością młynów cementowych. Continue reading „Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego”

Umiejetne poslugiwanie sie czerpakiem tynkarskim

Umiejętne posługiwanie się czerpakiem tynkarskim zmniejsza wysiłek robotnika, gdyż jednym rzutem pokrywa on znacznie większą powierzchnię niż kielnią. Praca czerpakiem tynkarskim wymaga jednak umiejętności . i wprawy oraz dokładnego opanowania ruchów. Listwy do tynkowania pomysłu tynkarza Fronczaka ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego Nr 2 w Warszawie zastępują tradycyjne pasy kierunkowe. Listwy te, długości 1,6 m, są wykonane z teownika NP 25 (wysokość i szerokość stopki 25 mm) i umocowane specjalnymi zaczepami do haków wbitych w spoiny muru. Continue reading „Umiejetne poslugiwanie sie czerpakiem tynkarskim”

Wykop do wysokosci kilkunastu centymetrów powyzej nieuszczelnionego styku

W niektórych przypadkach można tego uniknąć i rozwiązać zadanie przez wykonanie jednej tylko sieci deszczowo-drenażowej. Kanały betonowe tej sieci ułożone są na podłożu z tłucznia zmieszanego z gruboziarnistym piaskiem i mają uszczelnione styki tylko w górnej części na 2/3 obwodu, dolna część styków pozostaje nieuszczelniona. Wykop do wysokości kilkunastu centymetrów powyżej nieuszczelnionego styku, jest zasypany gruboziarnistym piaskiem, reszta – ziemią miejscową. W ten sposób sieć, dostosowana w dolnej części przewodów do przyjęcia wód gruntowych, pracuje jako sieć drenażowa, a całość w okresie deszczów jako sieć deszczowa. Wymiary kanałów liczone są na przypływy wód deszczowych (wg zasad przyjętych dla sieci deszczowej) bez uwzględnienia wód gruntowych. Continue reading „Wykop do wysokosci kilkunastu centymetrów powyzej nieuszczelnionego styku”

Najmniejsze spadki drenów

Najmniejsze spadki drenów przyjmuje się: – dla zbieraczy 2%0 – wyjątkowo 1,5%0, – dla sączków 3-5%0 – najczęściej 4%0, wyjątkowo 2%0. Minimalne prędkości nie powinny być mniejsze niż 0,2 misek, wyjątkowo 0,15 misek; największe prędkości nie powinny przekraczać 1,0 misek. Najmniejszą średnicę sączków przy głębokim drenowaniu miejskim przyjmuje się równą 0,1 m. Dla intensywniejszego przepuszczania wody i ochrony drenów przed zamuleniem stosuje się obsypkę drenów 20-25 centymetrową warstwą materiałów filtrujących (żwir, bardzo drobny tłuczeń, piasek). Do rewizji sieci drenarskiej i do ewentualnego przemywania drenów należy przewidzieć studzienki rewizyjne w punktach połączenia sączków ze zbieraczami, na załamaniach kierunku i na końcach sączków. Continue reading „Najmniejsze spadki drenów”

wytworzony przez Devillea blok aluminiowy

W r. 1825 udało się Duńczykowi Oerstedowi, a w 2 lata później Niemcowi Wohlerowi wydzielić aluminium przez działanie metalicznego potasu na chlorek glinu. Otrzymali oni jednak metal pod postacią proszku, z którego nie udało się wytworzyć większych brył. Dopiero w r. 1852 Francuz Sainte-Claire Deville, zastępując potas znacznie tańszym metalicznym sodem, doprowadza do potanienia produkcji. Continue reading „wytworzony przez Devillea blok aluminiowy”

Cement portlandzki

Cement portlandzki wypala się z surowców, których moduł zasadowości (hydrauliczny) waha się od 2,3 do 1,7, a zawartość w nich węglanu wapniowego odpowiada granicznym wartościom 81,0 do 75,2%. Istotne znaczenie dla charakterystyki cementu, jego własności i przydatności mai szereg modułów, czyli stosunków ilościowych pomiędzy poszczególnymi tlenkami. wchodzącymi w skład związków występujących w cemencie. Podajemy je według układu przytoczonego w pracy Ahrends i W. Cieślińskiego. Continue reading „Cement portlandzki”

Stosowanie formowania prózniowego pozwala na uzyskanie wyrobów o mniejszej nasiakliwosci w tych samych warunkach wypalania

Stosowanie formowania próżniowego pozwala na uzyskanie wyrobów o mniejszej nasiąkliwości w tych samych warunkach wypalania. Tym też należy tłumaczyć zwiększenie się ich mrozoodporności. Podobny wpływ na mrozoodporność może mieć formowanie wyrobów z masy roboczej o podwyższonej temperaturze, ogrzewanej parą w prasie formierskiej. Stwierdzono, że stosowanie naparzania masy roboczej do temperatury przeważnie 40-:-70, a nawet 100°C pozwala znacznie zwiększyć wytrzymałość mechaniczną półfabrykatów i gotowych wyrobów. Zapobiega to też występowaniu w nich pęknięć suszarnianych i piecowych oraz strukturalnych. Continue reading „Stosowanie formowania prózniowego pozwala na uzyskanie wyrobów o mniejszej nasiakliwosci w tych samych warunkach wypalania”

Budownictwo wczoraj i dzis : Wideo: „Bez tytułu” Ai Weiwei

Występujący do 17 maja w Northwest Labs, wyczekiwana wystawa Harvard University Graduate School of Design, The Divine Comedy, zawiera główne prace, w tym Ai Weiwei.
S Bez tytułu ..
Wystawa Boska Komedia jest eksploracją wyłaniającej się dziedziny eksperymentalnej praktyki przestrzennej, w której dzisiaj skupiają się na sprawach sztuki, projektowania i aktywizmu.
Oświadczenie Kuratora z Sanford Kwinter Praca Untitled, przedstawiona tutaj, podaje do publicznej wiadomości wyniki rocznego.
Obywateli. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Wideo: „Bez tytułu” Ai Weiwei”