Podjeto szereg prób ustalenia optymalnego skladu granulometrycznego surowców dla produkcji poszczególnych asortymentów ceramiki budowlanej

Podjęto szereg prób ustalenia optymalnego składu granulometrycznego surowców dla produkcji poszczególnych asortymentów ceramiki budowlanej. Między innymi H. Winlkler określił na podstawie licznych badań wymagane uziarnienia dla mas roboczych stosowanych w ceramice budowlanej. Autor ten wyraża pogląd, że zachowanie ustalonych przez niego zawartości poszczególnych frakcji ziarn w masie roboczej gwarantuje, uzyskanie wyrobów o dostatecznej mrozoodporności, szczególnie dachówek. Skład granulometryczny mas roboczych do produkcji dachówek dobrany w aspekcie własności mrozoodpornych . Został on ustalony na podstawie badań kilku autorów. Największy wpływ na mrozoodporność mają frakcje o uziarnieniu poniżej 2 -L. Zwiększenie zawartości tych frakcji w masie roboczej powoduje podniesienie odporności wyrobów na działanie niskich temperatur, ale tylko do pewnych granic. Przy bardzo dużej zawartości tych frakcji mrozoodporność wyrobów może obniżać się. Stwierdzono też, że przerób surowców w procesie technologicznym polepsza własności wyrobów pod tym względem, szczególnie gdy przerób ten wiąże się z intensywnym rozdrobnieniem materiału. Wpływ dodatkowego przerobu masy na walcach gładkich o szczelinie 0,6 mm na mrozoodporność dachówek. Dalszym czynnikiem mogącym pozytywnie wpływać na własności mrozoodporne wyrobów jest stosowanie pras próżniowych do formowania. Stwierdzono np. że ze wzrostem podciśnienia w prasie formierskiej przeważnie podnosi się mrozoodporność produkowanych dachówek. [podobne: zbiornik na wodę deszczową, deska na ogrzewanie podłogowe, ranking kotłów ]

Powiązane tematy z artykułem: deska na ogrzewanie podłogowe ranking kotłów zbiornik na wodę deszczową