Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego

Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego odbywa się w taki sam sposób jak i cementu portlandzkiego. Koszty produkcji cementu hutniczego są niższe niż cementu portlandzkiego. ponieważ część klinkieru zastępuje się żużlem, produktem już wypalonym i wymagającym tylko zmielenia. Poza tym cena 1 tony żużla jest niższa niż kosze produkcji 1 tony klinkieru. W produkcji cementu hutniczego dochodzą dodatkowo tylko wydatki na zużycie paliwa potrzebnego do wysuszenie żużla i straty spowodowane niższą wydajnością młynów cementowych. Koszt budowy cementowni produkującej cement hutniczy jest również niższy od kosztu budowy cementowni produkującej tę samą ilość cementu portlandzkiego. W tym wypadku bowiem odpada część nakładów inwestycyjnych na budowę oddziałów wydobycia surowce, przygotowania surowca ,i wypalania klinkieru. Produkcja cementu hutniczego przynosi korzyści gospodarce ogólnokrajowej; ponieważ do produkcji wykorzystuje się uboczny produkt hutnictwa – żużel wielkopiecowy, który odwozi się na hałdy w razie braku zapotrzebowania na ten produkt. Proces wiązania i twardnienia cementu hutniczego. W czasie wiązania i twardnienia cementu hutniczego zachodzą równocześnie procesy hydratacji minerałów klinkieru cemen-towego i żużla. Po zarobieniu cementu hutniczego wodą następuje przede wszystkim hydrolityczny rozkład głównego składnika klinkieru, tj. krzemianu trójwapniowego (C3S) Z wydzieleniem Cal0H)2, który działa jako aktywator hydratacji minerałów żużla. Następnie hydratyzuje klinkier żużel równocześnie, przy czym reakcje hydratacji klinkieru przebiegają szybciej, zwłaszcza w początkowym okresie. Ogólna ilość ciepła wydzielonego przy hydratacji cementu hutniczego jest w porównaniu z cementem portlandzkim mniejsza, ponieważ reakcje hydratacji minerałów żużla są miej egzotermiczne. Ciepło hydratacji po 28 dniach twardnienia wynosi 50 –; . – 66 cal/g. [podobne: cement hutniczy , oznaczenie kabli , bejce do drewna ]

Powiązane tematy z artykułem: bejce do drewna cement hutniczy oznaczenie kabli