Cement hutniczy

Cement hutniczy. Cement hutniczy, znany od dawna i w szerokim zakresie ,stosowany w wielu krajach, otrzymuje się przez jednoczesne zmie-lenie klinkieru cementu portlandzkiego z granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz z domieszką około 3010 gipsu dwu-wodnego Można również produkować przez oddzielne zmielenie klinkieru i żużla i następnie dokładne wymieszanie zmielonych materiałów. Warunki techniczne, którym powinien odpowiadać żużel użyty do produkcji cementu hutniczego, podane są w normie PN/B-23002 Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji spoiw hydraulicznych. Jednak nie tylko odpowiednia skład chemiczny warunkuje przydatność żużla do produkcji cementu hutniczego. Nie mniej ważnym czynnikiem jest jakość granulacji, to znaczy stopień zeszklenia żużla. Czasem żużle o niekorzystnym składzie chemicznym dzięki prawidłowej granulacji wykazują dobre własności hydrauliczne. Na odwrót, żużle o dobrym składzie chemicznym mogą mieć małe własności hydrauliczne z powodu dużej zawartości części krystalicznych. Według wymagań normy struktura żużla granulowanego powinna być szklista, z możliwie małą zawartością części krysta-licznych, Drugi składnik cementu hutniczego – klinkier cementowy – powinien się odznaczać możliwie szybkim twardnieniem. Poza tym powinien on zawierać możliwie dużą zawartość krzemianu trójwapniowego (ClS). Minerał ten, ulegając szybko hydratacji już w krótkim czasie wydziela Ca(OH)2. potrzebny do zapoczątkowania procesów zachodzących przy wiązaniu i twardnieniu żużla. Produkcja cementu hutniczego. Proces technologiczny produkcji cementu hutniczego składa się z następujących etapów: 1) suszenie żużla, 2) przemiał cementu oraz 3) magazynowanie i pakowanie. [hasła pokrewne: zabudowa zagrodowa , ranking kotłów , dom w stylu skandynawskim ]

Powiązane tematy z artykułem: dom w stylu skandynawskim ranking kotłów zabudowa zagrodowa